Działania prewencyjne PIP, adresowane do pracowników magazynu. – Jakub Konieczny, Inspektor Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy

Pan Jakub Konieczny z Państwowej Inspekcji Pracy zaprezentował temat działań prewencyjnych PIP adresowanych do pracowników magazynu, w ramach zapewnienia czy poprawienia ich bezpieczeństwa w magazynie.

Omówiona została kwestia dobrych praktyk w magazynie. Ich odpowiednie zastosowanie powoduje zmniejszenie wypadków i większy komfort pracowników, jak również poprawę jakości pracy. Termin dobrych praktyk został zaprezentowany w dwojakim znaczeniu:

 • Ze względu na funkcję magazynu konieczne jest zapewnienie warunków, pozwalających na przechowywanie rozmaitych towarów w sposób bezpieczny, to znaczy z jednej strony pozwalające uniknąć zagrożenia dla pracowników i osób postronnych lub innych niepożądanych następstw magazynowania (co ma szczególne w odniesieniu do magazynów rozmaitych substancji niebezpiecznych), z drugiej strony zaś stanowiące dostateczne zabezpieczenie magazynowanych towarów przed uszkodzeniem czy też kradzieżą.

 • Jednocześnie magazyn stanowi miejsce pracy, które musi spełniać określone normy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dla obu tych interpretacji odmienne są wymogi prawne związane z bezpieczeństwem magazynu, a w konsekwencji z odpowiedzialnością osób zarządzających magazynem.

Ponadto zostały omówione kwestie obowiązków pracodawcy. Są to:

 • Obowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikowi - jest to jedna z podstawowych zasad prawa pracy. Za bezpieczną uznawana jest praca, której wykonywanie nie spowoduje zagrożenia zdrowia lub życia pracownika i innej osoby. Z kolei praca higieniczna to praca pozbawiona wpływu negatywnych czynników na zdrowie pracownika.

 • Pracodawca jest zobowiązany chronić życie i zdrowie pracowników przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązek ten pracodawca realizuje miedzy innymi poprzez prawidłowo przeprowadzoną ocenę ryzyka zawodowego i stosowanie środków eliminujących zagrożenia w środowisku pracy lub co najmniej zmniejszających ryzyko związane z zagrożeniami, których nie można całkowicie wyeliminować, lecz można je doprowadzić do akceptowalnego poziomu. W pierwszej kolejności pracodawca zapewnia spełnienie wymagań określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Często jednak dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony pracowników, konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków, wynikających z ustaleń oceny ryzyka zawodowego.

Podstawowe wymagania dotyczące miejsc pracy określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kolejnym poruszonym tematem były wypadki na tym samym poziomie. Jak wspomniał prelegent, do tej pory bardzo rzadko one były w ogóle interpretowane. Od niedawna, jeżeli chodzi o badania GUS - 21 % wszystkich wypadków są to wypadki na tym samym poziomie, z czego 4 % są to wypadki śmiertelne, 4,7 % stanowią wypadki ciężkie. Jeżeli chodzi o wypadki badane przez inspektorów pracy na przełomie 2004/2013 roku, ogółem jest to 4 %, dlatego że bardzo często praktyka jest taka, że te wypadki lekkie czy też wypadki nawet ciężkie nie są zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy, co jest to wykroczeniem, jeżeli mówimy tutaj o wypadkach ciężkich, zbiorowych, czy też śmiertelnych.

Przedstawiona została również tematyka poślizgnięć i potknięć, jako jednych z potencjalnych wypadków przy pracy w magazynie:

 • Poślizgnięcie, czyli utrata przyczepności.

 • Potknięcie - napotkanie przeszkody.

Zdaniem prelegenta w każdym zakładzie pracy zawsze znajdzie się jakiś, gdzieś tam korytarzyk rzadko spotykany, używany, gdzie mamy jakiś stopień czy jakąś różnicę poziomów, która nie jest zniwelowana, czy też nie jest w dostateczny sposób oznakowana.

Zapobieganie poślizgnięciom i potknięciom

Zapobieganie poślizgnięciom i potknięciom wymaga przeanalizowania i podejmowania działań w sześciu kluczowych obszarach, czyli [są to] przede wszystkim:

 • podłogi i przejścia;

 • zanieczyszczenia i przeszkody;

 • czynnik ludzki;

 • warunki środowiska pracy;

 • obuwie;

 • utrzymanie czystości

W każdym z nich mogą wystąpić źródła zagrożeń prowadzące do poślizgnięć czy też potknięć. Zagrożenia te powinny zostać zidentyfikowane w procesie oceny ryzyka oraz wyeliminowane, a jeśli byłoby to niemożliwe - pracodawca zobowiązany jest zastosować środki zmniejszające ryzyko z nimi związane.

Bardzo często w trakcie kontroli okazuje się, że karty oceny ryzyka zawodowego są to na siłę dostosowane karty ściągnięte z Internetu. Inspektorzy również często spotykają się z tym, że jest to jakaś ocena na siłę dostosowana do danego zakładu pracy i w praktyce nie ma nic wspólnego z zakładem, którego powinna dotyczyć. Odpowiednio wykonana ocena ryzyka zawodowego wiąże się z tym, że każde stanowisko pracy jest pod pewnym nadzorem, pod pewnym dozorem w trakcie oceniania, a także jest badany cały teren zakładu pracy, gdzie pracownicy się przemieszczają. Tym terenem są wszystkie ciągi komunikacyjne, pionowe jak i poziome.

Partnerzy

 • Baumalog
 • Continental
 • Elokon Logistics
 • Log4.pl
 • Logis
 • Mago
 • Olejnik
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • WSOZZ
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.