Europejskie i krajowe przepisy prawne dotyczące eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych”- Paweł Rajewski, Departament Koordynacji Inspekcji, Urząd Dozoru Technicznego

Powyższą tematykę w swojej prezentacji przybliżył pan Paweł Rajewski z Departamentu Koordynacji Inspekcji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Na początku swojej wypowiedzi wskazywał na różnicę między dyrektywami a normami. Te pierwsze są wdrażane na terytorium danego kraju członkowskiego Unii Europejskiej ustawami, rozporządzeniami bądź innymi aktami prawnymi i należy ich obligatoryjnie przestrzegać. Normy natomiast stosuje się dobrowolnie, są one jednak wykładnią postanowień dyrektywy. Co jest jednak istotne to fakt, iż normy nie są obligatoryjne, o ile nie zostały one zacytowane w prawie jako obowiązkowe do stosowania.

W swojej prelekcji pan Rajewski skupił się głównie na zaprezentowaniu obowiązujących przepisów dotyczących eksploatacji oraz na specyfikacjach technicznych stosowanych przez kraje na tym etapie eksploatacji. Za przykłady zostały podane Polska, Wielka Brytania oraz Niemcy.

Jako pierwsze przedstawione zostały dyrektywy: maszynowa, kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywa dotycząca stref zagrożonych wybuchem.

Z punktu widzenia tematyki Forum, czyli bezpieczeństwa w magazynie, istotną dyrektywą jest wiodąca w zakresie wytwarzania i produkowania wózków jezdniowych podnośnikowych dyrektywa maszynowa, w której zawarte jest wiele wymagań. Podstawowym jest stała definicja maszyny, mająca pomóc określić, czy jesteśmy w obszarze działania wspomnianej dyrektywy. Wózek widłowy taką definicję spełnia. Dyrektywa maszynowa obejmuje praktycznie w całości wymagania związane z wytwarzaniem wózków, natomiast producenci muszą wybrać część wymagań z innych dyrektyw.

Innymi są dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej i dyrektywa dotycząca stref zagrożonych wybuchem, pod warunkiem że wózek będzie eksploatowany w takich strefach. Pierwsze dwie dyrektywy czyli maszynowa i kompatybilności są zawsze obowiązkowe.

Kolejne zastosowania następnych dyrektyw wyznacza specyfika użytkowania. W tym przypadku swoje zastosowanie może mieć dyrektywa „ATEX” (od fr. Atmosphères Explosibles), dotycząca urządzeń zagrożonych wybuchem. Jeżeli mamy do czynienia z wózkami zdalnie sterowanymi, będzie to dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.

W przypadku, gdy mamy do czynienia z wózkiem użytkowanym na zewnątrz pomieszczeń (nie dotyczy to typowego wózka jezdniowego czołowego, który również jest dopuszczony do użytkowania na zewnątrz pomieszczeń), ideą dyrektywy „hałasowej” 2014 było wskazanie szeregu maszyn, które nadmiernie hałasują. Jest lista maszyn wymieniona w tej dyrektywie, która podlega ograniczeniom hałasu po zastosowaniu odpowiednich procedur oceny zgodności. Znalazły się tam niektóre wózki. Wózki o dużym udźwigu i wózki terenowe, czyli typowe wózki czołowe stosowane najczęściej, nie podlegają tej dyrektywie. Dodatkowo istnieje dyrektywa dotycząca emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych. Dotyczy ona maszyn mobilnych, do których zaliczane są wózki poruszające się po drogach innych niż drogi publiczne.

W trakcie prelekcji przedstawione zostały również poszczególne normy dotyczące specyfikacji technicznych dla produkowania wózków jezdniowych podnośnikowych. Normy te są nieobligatoryjne, w związku z czym nie ma wymogów w prawie do stosowania ich w kwestii wytwarzania. Stanowią one natomiast wykładnię aktualnego poziomu techniki. W nomenklaturze dyrektywnej określany jest on poziomem, poniżej którego producenci nie powinni zejść.

 1. W kategorii zagrożeń elektrycznych istnieje norma PN-EN 1175-1+A1:2011. Podzielona została ona na 3 części:

 • część pierwsza - odpowiednie wymagania dotyczące wózków akumulatorowych

 • część druga - specjalne wymagania dotyczące wózków o napędzie spalinowym

 • część trzecia - specjalne wymagania dotyczące elektrycznych układów napędowych w wózkach z napędem spalinowym.

Dodatkowo istnieje pozycja dotycząca pomiaru emisji hałasu wózka.

 1. Norma PN-EN 13490+A1:2010 i PN–EN 13059:2004 - pozwalają producentowi na eliminację zagrożeń związanych z drganiam; w tym przypadku chodzi o metody pomiaru drgań.

 2. Wózki ze zmiennym wysięgiem są opisane w szczegółowej normie normalizacji. Określa się ją mianem normy typu „C”, która podaje szczegółowe rozwiązania dla danej kategorii maszyn.

 3. Wózki ze zmiennym wysięgiem są opisane normą PN-EN 1459+A3:2012

Ponadto przedstawione zostały nowe pozycje, w tym m.in norma PN-EN 15000:2010. Dotyczy ona wskaźników oraz ograniczników momentów od obciążeń wzdłużnych. To zagadnienie było przez wiele lat nieopisane na poziomie norm zharmonizowanych. Stosunkowo świeża jest data normalizacji - 2010. Jest to norma, która opisuje w jaki sposób można wyeliminować zagrożenie pochodzące od utraty stateczności, w przypadku obciążenia wzdłużnego. Kolejne omówione normy PN-EN (Polskie normy wprowadzające Normy Europejskie, wprowadzane przez Polski Komitet Normalizacyjny) to:

 1. Norma 1526 dotycząca dodatkowych wymagań funkcji automatycznych w wózkach,

 2. Norma 15830 - stosunkowo niedawno wprowadzona do systemu normalizacji. Dotyczy metod, badań i sprawdzań widoczności w przypadku wózków czołowych i terenowych ze zmiennym wysięgiem,

 3. Normy 16307 od serii 1 do serii 6. Są to normy uzupełniające podstawowe normy, związane z poszczególnymi rodzajami wózków. W swojej treści zawierają dodatkowe wymagania dla poszczególnych rodzajów wózków,

 4. Norma 16307 część szósta - zawiera dodatkowe wymagania dotyczące obciążenia i personelu,

 5. Norma 1755 - dotyczy użytkowanych wózków w atmosferach potencjalnie wybuchowych,

 6. Normy 3691 część 5 - wózki jezdniowe ręczne i część 6 - obciążenie i personel transportowy,

 7. Bardzo ważna jest norma klasyfikacyjna 5053, która podaje definicje poszczególnych rodzajów wózków,

 8. Norma ISO 6055 dotyczy dachu ochrony operatora,

 9. Norma 2330 dotyczy wytwarzania wideł,

 10. Norma 5057 ISO-wska, ISO-wskie są to normy międzynarodowego komitetu normalizacyjnego, dotyczy badań i napraw wideł podczas eksploatacji.

 

Dodatkowo przez producentów stosowane są specyfikacje branżowe. Jedną z poważniejszych grup tej branży to jest Europejska Federacja Producentów Maszyn do Przemieszczania Ładunków (z ang. FEM).

Najważniejsze wg prelegenta specyfikacje FEM to:

 1. specyfikacja FEM 4.006, dotycząca użytkowania platform roboczych na widłach wózka, wyjątkowego, tymczasowego użytkowania.

 2. FEM 4.005 - użytkowanie wózków w wąskich korytarzach,

 3. FEM 4.004 - okresowe kontrole wózków,

 4. FEM 4.003 - informacja odnośnie wysuwania przepisów europejskich odnośnie hałasu na wózkach

 5. FEM 4.101 - liczniki motogodzin - terminy i definicje wózków i specyfikacja

 6. FEM 4.102 - ochrona stóp i nóg wózków elektrycznych prowadzonych.

Są to specyfikacje to dobrowolnego stosowania, natomiast należy pamiętać, że w tej federacji są stowarzyszeni najwięksi producenci wózków i oni tworzą tego rodzaju dokumenty, stąd zainteresowani powinni mieć to na względzie. Dokumenty te powinny być im znane i powinni oni odnosić się często też do zapisów wystosowanych przez samych producentów.

Poruszony został również temat eksploatacji w Polsce i trzech innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce w skład przepisów traktujących o eksploatacji wchodzi:

 • Ustawa o dozorze technicznym, która powołuje Urząd Dozoru Technicznego

 • Transportowy Dozór Techniczny, Wojskowy Dozór Techniczny, które na etapie eksploatacji zajmują się sprawdzaniem stanu technicznego urządzeń podlegających określonemu dozorowi technicznemu, w tym wózków jezdniowych podnośnikowych.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Rozporządzenie to podaje rodzaje urządzeń, które podlegają dozorowi technicznemu i znajdują się tam wózki jezdniowe podnośnikowe.

 • rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego - przepis już „stricte” eksploatacyjny.

Partnerzy

 • Baumalog
 • Continental
 • Elokon Logistics
 • Log4.pl
 • Logis
 • Mago
 • Olejnik
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • WSOZZ
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.