Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy w magazynie. Kto ponosi odpowiedzialność za zaniedbania i skutki wypadków w magazynie? - dr Barbara Krzyśków Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Tematyka wystąpienia Pani Barbary Krzyśków obejmowała zakres odpowiedzialności za Bezpieczeństwo i Higienę Pracy (BHP) w zakładach pracy. Jak wskazuje tematyka wystąpienia, w swojej prelekcji Pani Krzyśków miała skupić się na aspekcie odpowiedzialności w magazynach, aczkolwiek, jak sama prelegentka zaznaczyła, jedyną różnicą w kwestii odpowiedzialności w magazynie a innych zakładach pracy jest kwestia różnych możliwych zagrożeń, a odpowiedzialność jako taka dotyczy wszystkich miejsc pracy.

Pierwszym z omówionych aspektów była odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym miejscu odpowiedzialność ponosi pracodawca, na co jednoznacznie wskazuje Kodeks Pracy. Ważne jest tutaj, aby pamiętać, że odpowiedzialność ta dotyczy jedynie warunków BHP w zakładzie a nie skutków stanu złego. Fakt ten nie oznacza również, że w przypadku nieszczęśliwego wypadku osoba odpowiedzialna za zdarzenie nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności.

Na zakres odpowiedzialności pracodawcy w zakresie stanu BHP nie mają wpływu obowiązki i ich realizacja przez pracowników czy służby BHP. Odpowiedzialność ta jest ustanowiona po stronie pracodawcy ze względu na jego możliwości finansowe w kształtowaniu warunków bezpieczeństwa, czyli to, co w tej kwestii jest najważniejsze. Istotną kwestią przy tak scentralizowanej odpowiedzialności jest to, iż zapewnienie i utrzymanie najwyższych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy jest stosunkowo kosztowne, przez co nakłada na pracodawcę konieczność decydowania, czy dane rozwiązanie zostanie wdrożone czy też nie. Jednak niezależnie od możliwości finansowych pracodawcy i decyzji podjętych w kwestii wdrażania nowych rozwiązań i zapewniania warunków zgodnych z wymaganiami, to na pracodawcy ciąży odpowiedzialność za stworzenie bezpiecznych warunków pracownikom i, jeśli tego obowiązku nie dopełni, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i poniesie określone konsekwencje.

W prelekcji dr Krzyśków przedstawione zostały trzy zakresy odpowiedzialności za stan BHP:

 1. odpowiedzialność wykroczeniowa,

 2. odpowiedzialność karna,

 3. odpowiedzialność cywilna.

Pierwsza z wymienionych to odpowiedzialność na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. W artykule 283 tego kodeksu uregulowane są wykroczenia w zakresie BHP. Odpowiedzialność wykroczeniowa jest bardzo rygorystyczna dla pracodawcy i osób kierujących pracownikami, ponieważ to oni odpowiadają za nieprzestrzeganie przepisów BHP. Ukarani mogą zostać już za sam fakt niezgodności czegoś w zakładzie z zasadami BHP, co wiąże się z grzywną w wysokości od 1 000 do 30 000 PLN, płaconą z kieszeni osoby odpowiedzialnej.

Drugi wymieniony zakres odpowiedzialności przewiduje odpowiedzialność karną, jeśli stan jest niewłaściwy z określonych okoliczności. Odpowiedzialność karną może ponieść wtedy pracodawca lub osoba kierująca pracownikami. Ostatni zakres dotyczy odpowiedzialności cywilnej, będącej odpowiedzialnością odszkodowawczą. Aby osoba poszkodowana mogła wystąpić o odszkodowanie musi powstać szkoda. Warunkiem podstawowym jest wyniknięcie powstałej szkody ze złego stanu BHP.

Wykroczenia i przestępstwa

W swojej wypowiedzi prelegentka zwróciła również uwagę na rozróżnienie pojęć wykroczenia i przestępstwa. Jak zauważyła, niedopełnienie przepisów może być zarówno wykroczeniem jak i przestepstwem, w zależności od kwalifikacji wspomnianego niedopełnienia obowiązków przez pracodawcę:

 1. wykroczeniem będzie, jeżeli pracodawca lub kierujący pracownikami nie naraził ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

 2. przestępstwem będzie bezpośrednie narażenie pracownika na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Kwestie bezpośredniego i niebezpośredniego narażenia pracownika wyjaśnione zostały w załączonej prezentacji.

Kolejną istotną kwestią w temacie odpowiedzialności w zakładzie pracy, w tym w magazynie, jest obowiązek zawiadomienia w wyznaczonym terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej, oraz obowiązek sporządzenia i przedstawienia wymaganej dokumentacji. Jeżeli któreś z powyższych nie zostanie spełnione, wówczas takie działania są przestępstwem zagrożonym grzywną.

Kolejną kwestią poruszoną w tej wypowiedzi były dobra chronione. To przede wszystkim:

 1. niezawiadomienie i niesporządzenie protokołu powypadkowego. Sporządzany jest on w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy, oraz dodatkowo pracodawca ma obowiązek podjąć działania prewencyjne, takie, aby wyeliminować wypadki powstające z tej samej przyczyny.

 2. nieprzesłanie dokumentacji powypadkowej do ZUS. Pracodawca powinien je przesłać, lub dać pracownikowi do dostarczenia, ponieważ ich niedostarczenie skutkuje pozbawieniem pracownika świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, które mu się należą.

 3. fałszowanie w istotny sposób wymaganych danych statystycznych, czyli informacji o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych. Informacje takie pobierane są przez GUS, ZUS oraz PIP i w każdym z tych przypadków diametralnie się różnią. Stąd też można mieć pewność co do fałszowania przedstawianych danych przez pracodawców.

 

Partnerzy

 • Baumalog
 • Continental
 • Elokon Logistics
 • Log4.pl
 • Logis
 • Mago
 • Olejnik
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • WSOZZ
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.