Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru TechnicznegoUrząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Głównym zadaniem UDT jest ocena zgodności urządzeń technicznych z odpowiednimi przepisami i specyfikacjami technicznymi w fazach projektowania, wytwarzania i eksploatacji. Urząd jest organizacją niezależną zarówno pod względem finansowym, jak i w obszarze działalności technicznej.

Działaniami dozoru technicznego objęte są urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie poprzez:

 • rozprężanie gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego,
 • wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu,
 • rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.

Podstawowy zakres działania UDT określa art. 37 ustawy  o dozorze technicznym, stanowiący m. in.:

 • nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki, dotyczących urządzeń technicznych,
 • wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, w zakresie określonym ustawą,
 • wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego,
 • prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych,
 • analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia,
 • inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych,
 • uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne,
 • sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące,
 • certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych.

UDT jest autoryzowany i notyfikowany przez Komisję Europejską do działania jako Jednostka Notyfikowana nr 1433 w zakresie 12 aktów prawnych UE (11 dyrektyw i 1 rozporządzenia) tzw. Nowego Podejścia, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r.  (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360, z pózn. zm.; tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 204, poz. 2087).

UDT jest upoważniony do uznawania kwalifikacji (związanych z obsługą, konserwacją i modernizacją urządzeń technicznych) nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r.  (Dz.U. 2008 nr 63 poz. 394) oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji z dnia 20 kwietnia 2009 r. (Dz. U. 2008 nr 63 poz. 394).

Centrala Urzędu Dozoru Technicznego znajduje się w Warszawie. W skład UDT wchodzi 29 oddziałów terenowych, rozmieszczonych na terytorium całej Polski oraz Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) w Poznaniu, które stanowi zaplecze badawczo-ekspertyzowe. CLDT posiada certyfikaty akredytacji nr AB 001 oraz AP 136 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Duża liczba oddziałów oraz ich lokalizacja w terenie ma na celu minimalizację czasu i kosztów dojazdów w trakcie wykonywania usług.

Działalność certyfikacyjną, ocenę zgodności oraz inspekcje dobrowolne prowadzi UDT-CERT - jednostka certyfikująca systemy zarządzania, wyroby i osoby. UDT-CERT posiada akredytacje uzyskane w Polskim Centrum Akredytacji: AC 078 w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, AC 088 w zakresie certyfikacji osób, AC 100 w zakresie certyfikacji wyrobów i PL-VG-0010 w zakresie weryfikacji rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych. UDT-CERT wydaje również opinie potwierdzające dane dotyczące możliwej do uzyskania ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz opinie potwierdzające prawidłowość zawartych w sprawozdaniu danych i zasadność składania wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji.

Zadania w zakresie podnoszenia zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych realizuje Akademia UDT.

Urząd Dozoru Technicznego.
Centrala
ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa
tel.: (+48) 22 57 22 100, fax: (+48) 22 822 72 09
e-mail: udt@udt.gov.pl
Website: www.udt.gov.pl

Partnerzy

 • Baumalog
 • Continental
 • Elokon Logistics
 • Log4.pl
 • Logis
 • Mago
 • Olejnik
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • WSOZZ
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.